Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free

Synonym of %D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%91%D7%99%D7%AA %D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשית
אלפבית ארמי

האלפבית הארמי הוא אבג'ד (אלפבת עיצורי) המשמש לכתיבת השפה הארמית (שדוברה החל מתחילת האלף הראשון לפני הספירה). הוא התפתח מן האלפבית הפיניקי והחל להיבדל ממנו לקראת המאה ה-8 לפנה"ס. כמו בסוגים אחרים של אלפבית עיצורי, כל האותיות מייצגות עיצורים, חלקן גם כאם קריאה, ואז הן מסמנות תנועות.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!