Babylon NG
The world's best online dictionary

Download it's free


  Search Web   Search Thesaurus

Synonym of Spr%C3%A5kfamilj

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin
Språkfamilj
Språkfamilj kallas en grupp språk som är genetiskt besläktade, det vill säga som har utvecklats ifrån ett äldre, gemensamt språkstadium. Ett sådant språk utgör språkfamiljens urspråk. Till exempel har de romanska språken utvecklats ur latin och de indoariska språken ur vedisk sanskrit. De nordiska språkens urspråk kallas urnordiska och finns fragmentariskt bevarat i ett litet antal runinskrifter. Ofta saknas helt inskrifter på urspråket, eftersom det talats under förhistorisk tid, men man kan sluta sig till att det funnits pga. typologiska likheter mellan språken och förekomsten av besläktade ord (kognater). Det gäller exempelvis för de germanska språkens urspråk (urgermanska) och de indoeuropeiska språkens urspråk (urindoeuropeiska). Språkfamiljer och urspråk studeras inom historisk lingvistik (järmförande språkforskning).

Se mer på Wikipedia.οrg…

Stora svensk-interlingua ordboken
språkfamilj
familia linguistic/de linguas

Svenska Sällskapet för Interlingua

  
Get Babylon's Dictionary & Translation Software Free Download Now!